Podmínky pro zpracování osobních údajů

Vyplněním a odesláním přihlášky udělila přihlašující osoba souhlas se zpracováním svých osobních údajů a osobních údajů přihlašovaného (dále jen „Osobní údaje“). Správcem těchto osobních údajů je společnost Brillion s.r.o.., IČ: 05366411, se sídlem Malá Štěpánská 1932/3, Praha 2 (dále jen „Správce“). Kontaktní osobou pro nakládání s osobními údaji je slečna Lenka Štěpánová, email: my@brillion.cz.

Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat.

Osobní údaje budou zpracovávány výhradně pro účely plnění smluvních závazků společností Brillion vůči přihlášeným a přihlašujícím osobám, pro účely zasílání obchodních sdělení a pro jiné marketingové účely společnosti Brillion (tj. především pro účely zasílání zpráv lektorů rodičům o činnosti dítěte na kroužku, zasílání informací rodičům o akcích pořádaných společností Brillion, o potřebných pomůckách na kroužky či jiné akce apod.). Brillion neposkytne shromážděné osobní údaje bez souhlasu přihlašujícího třetí osobě. Osobní údaje klientů budou uchovány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování, nejdéle však do 5 let od přijetí přihlášky anebo do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem, nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Správce je oprávněn předat osobní údaje další osobě pouze za účelem smluvních závazků vyplývajících z přihlášky. Takovou osobou může být právní zástupce správce, lektoři jednotlivých kroužků, zaměstnanci školy, ve kterých kroužek probíhá a další smluvní spolupracovníci pořadatele kroužků či jiných akcí.

Přihlašující má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajících se jeho nebo osob jím přihlášených, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování.

Přihlašující se tímto zavazuje poskytnout společnosti Brillion pravdivé osobní údaje o sobě i o osobě přihlášené na akci společnosti Brillion. V případě změny v těchto osobních údajích v době, kdy přihlášená osoba se účastní některé z akcí, na kterou je přihlášena, se přihlašující tímto zavazuje tyto změny oznámit bez zbytečného odkladu společnosti Brillion (oznámení změny v osobních údajích klienta lze učinit i prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané společnosti Brillion).

Přihlašující osoba má právo podat stížnost proti nakládání s osobními údaji u Úřadu pro ochranu osobních údajů.